δ
LEGENDA DE AMORE

The Fault, that is Fatality, in Love, as in every other Form of Will, is Impurity. It is not the Spontaneity there-of which worketh Woe, but some Repression in the Environment.

In the Fable of Adam and Eve is this great Lesson taught by the Masters of the Holy Qabalah. For Love were to them the eternal Eden, save for the Repression signified by the Tree of the Knowledge of Good and Evil. Thus their Nature of Love was perfect; it was their Fall from that Innocence which drove them from the Garden.

In the Love of Romeo and Juliet was no Flaw; but family Feud, which imported nothing to that Love, was its Bane; and the Rashness and Violence of their Revolt against that Repression, slew them.

In the pure Outrush of Love in Desdemona for Othello was no Flaw; but his Love was marred by his consciousness of his Age and his Race, of the Prejudices of his Fellows and of his own Experience of Woman-frailty.

 

Index | α Apologia | β De Arte Kabalistica | γ De Vite Corrigenda | δ Legenda de Amore | ε Gesta de Amore | ϝ Ultima Thesis de Amore | ζ De Natura Sua Percipienda | η Altera de Via Naturae | θ Quo Modo Natura Sua est Legenda | ι De Somniis α Causa per Accidens | κ De Somniis β Causa per Naturum | λ De Somniis γ Vesitmenta Horroris | μ De Somniis δ Sequentia | ν De Somniis ε Clavicula | . . .