η
ALTERA DE VIA NATURAE

Sayest thou (methinks) that here is a great Riddle, since by Reason of much Repression thou hast lost the Knowledge of thine original Nature?

My son, this is not so; for by a peculiar Ordinance of Heaven, and a Disposition occult within his Mind, is every Man protected from this Loss of his own Soul, until and unless he be by Choronzon disintegrated and dispersed beyond power of Will to repair; as when the Conflict within him, rending and burning, hath made his Mind utterly desert, and his Soul Madness.

Give Ear, give Ear attentively; the Will is not lost; though it be buried beneath a life-old Midden of Repressions, for it persisteth vital within thee (is it not the true Motion of thine inmost Being?) and for all thy conscious Striving cometh forth by Night and by Stealth in Dream and Phantasy. Now is it naked and brilliant, now clothed in rich Robes of Symbol and Hieroglyph; but always travelleth it with thee upon thy Path, ready to acquaint thee with thy true Nature, if thou attend unto its Word, its Gesture, or its Show of Imagery.

 

Index | α Apologia | β De Arte Kabalistica | γ De Vite Corrigenda | δ Legenda de Amore | ε Gesta de Amore | ϝ Ultima Thesis de Amore | ζ De Natura Sua Percipienda | η Altera de Via Naturae | θ Quo Modo Natura Sua est Legenda | ι De Somniis α Causa per Accidens | κ De Somniis β Causa per Naturum | λ De Somniis γ Vesitmenta Horroris | μ De Somniis δ Sequentia | ν De Somniis ε Clavicula | . . .