ΘΕΛΗΜΑ
The Holy Books of Thelema

The Technical Writings of Aleister Crowley

Publications in Class A

 1. Liber B vel Magi sub figurâ I
 2. Liber Liberi vel Lapidis Lazuli Adumbratio Kabbalæ Ægyptiorum sub figurâ VII
 3. Liber Porta Lucis sub figurâ X
 4. Liber Trigrammaton sub figurâ XXVII
 5. AL (Liber Legis) The Book of the Law sub figurâ XXXI
 6. Liber LXV Liber Cordis Cincti Serpente sub figurâ אדני
 7. Liber Stellæ Rubeæ sub figurâ LXVI
 8. Liber Tzaddi vel Hamus Hermeticus sub figurâ XC
 9. Liber Cheth vel Vallum Abigni sub figurâ CLVI
 10. Liber AL vel Legis sub figurâ CCXX
 11. Liber Arcanorum τών ATU τού TAHUTI QUAS VIDIT ASAR IN AMENNTI sub figurâ CCXXXI Liber Carcerorum τών QLIPHOTH cum suis Geniis. Adduntur Sigilla et Nomina Eorum.
 12. Liber A’ash vel Capricorni Pneumatici sub figurâ CCCLXX
 13. Liber Tau vel Kabbalæ Trium Literarum sub figurâ CD
 14. Liber DCCCXIII vel Ararita sub figurâ DLXX

 

Additional Reading

Read Aleister Crowley on the reception of these holy books in
Liber LXI vel Causæ
The Equinox of the Gods
The Confessions of Aleister Crowley

Read about the course of study which includes these documents
A Syllabus of the Official Instructions of A∴ A∴ Hitherto Published
Curriculum of A∴ A∴ in Appendix I of ABA


Study further the system in which these documents participate in
Magick Without Tears
Magick in Theory and Practice

And there is much more available at The Libri of Aleister Crowley

 

Books

These libri appear in several published works, including